Zľava 10€ pri objednávkach nad 55€ (bez DPH a poštovného). Kód: FLASH17    00 d 00 h 00 m 00

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY WEBOVEJ STRÁNKY

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE Enveseur sl. VENOVANEJ OBCHODNÝM PODMIENKAM PRE POUŽÍVANIE. TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY PLATIA PRE POUŽÍVANIE NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY www.svetobalok.sk. PRIPOJENÍM SA NA WEBOVÚ STRÁNKU A/ALEBO ZADANÍM OBJEDNÁVKY SÚHLASÍTE, ŽE TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ PRE VÁS ZÁVÄZNÉ.

POUŽÍVANIE TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY ZNAMENÁ, ŽE TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY AKCEPTUJETE BEZ OHĽADU NA TO, ČI STE SI ZVOLILI REGISTRÁCIU, OBJEDNALI U NÁS ALEBO NIE. AK TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY NEAKCEPTUJETE, NEPOUŽÍVAJTE TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU.

Webovú stránku www.svetobalok.sk prevádzkuje:
Enveseur sl., obchodná spoločnosť registrovaná v Španielsku so sídlom na Carrer Avinyonet 6, Vilafranca del Penedès, 08720, Barcelona, Španielsko

Spoločnosť registrovaná v Španielsku, IČO: B66856618.


Naše kontaktné údaje:
Obchodná adresa:
Enveseur sl Carrer Avinyonet 6
Vilafranca del Penedès
08720
Barcelona
Španielsko

Záverečný email: admin@enveseur.es
Telefónne číslo: +34 669 392 628

1. ÚVOD

1.1 Budete mať prístup k väčšine častí tejto webovej stránky bez toho, aby ste museli registrovať vaše údaje. Niektoré časti tejto webovej stránky budú pre vás prístupné, len keď sa zaregistrujete.
1.2 Tieto obchodné podmienky môžeme kedykoľvek upravovať aktualizáciou týchto podmienok. Túto stránku by ste si mali z času na čas pozrieť, aby ste sa dozvedeli o aktuálnych obchodných podmienkach, pretože sú pre vás záväzné. Niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok môžu byť nahradené konkrétne stanovenými zákonnými oznámeniami alebo podmienkami umiestnenými v konkrétnych podstránkach tejto webovej stránky. Ak nechcete prijať žiadne nové obchodné podmienky po tom, čo sme vás o nich informovali, nemali by ste túto webovú stránku používať.

2. OBJEDNÁVANIE OD NÁS

2.1 Mali by ste od nás objednávať zadaním online objednávky prostredníctvom objednávacieho postupu. Súčasťou nášho objednávaciehopostupu je aj možnosť skontrolovať si objednávku a prípadne opraviť chyby. Pošleme vám email potvrdzujúci objednávku s detailmi o objednaných produktoch.
2.2 Objednávku prijímame až po odoslaní tovaru. Keď objednávku odošleme, bude vyhotovená kúpna zmluva, aj keď bola vaša platba spracovaná okamžite, pokiaľ vás nebudeme informovať, že vašu objednávku neprijímame, prípadne ak ste svoju objednávku už nezrušili.
2.3 Objednávku môžeme odmietnuť prijať, ak:
(a) tovar nie je dostupný;
(b) nemôžeme získať potvrdenie o vašej platbe;
(c) došlo k chybe v cene alebo opise produktu, alebo
(d) nespĺňate kritéria na spôsobilosť, ktoré sú uvedené v obchodných podmienkach.

3. CENOTVORBA

3.1 Všetky ceny sú uvedené bez DPH, ale môžeme zobraziť DPH oddelene a zahrnúť ju do celkovej ceny.
3.2 Ak účtujeme osobitne poplatok za balenie, prepravu a poistenie alebo iné relevantné poplatky, príslušné sadzby sú uvedené v konkrétnom cenníku, ktorý je k dispozícii na tejto webovej stránke.
3.3 Naše ceny pravidelne prehodnocujeme bez oznámenia.

4. PRAVIDLÁ ZRUŠENIA OBJEDNÁVKY A VRÁTENIA TOVARU

4.1 Právo odstúpiť:
(a) Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez vysvetlenia do 14 kalendárnych dní.
(b) Doba na odstúpenie vyprší po 14 kalendárnych dňoch odo dňa, kedy ste vy, alebo vami určená tretia strana, iná ako kuriér, fyzicky nadobudli posledný kus objednaného tovaru.
4.1.1 Pre uplatnenie práva odstúpiť od zmluvy musíte informovať Svet Obálok Slovensko, Carrer Avinyonet 6, Vilafranca del Penedès, 08720, Barcelona, España; obchod@svetobalok.sk o vašom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo emailom). Taktiež môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený nižšie, hoci jeho použitie nie je povinné.
4.1.2 Vaša žiadosť bude podaná v rámci lehoty na odstúpenie, pokiaľ bude oznámenie o vašom rozhodnutí uplatniť si toto vaše právo odoslané predtým, ako uplynie uvedená lehota.
4.2 Dôsledky odstúpenia
4.2.1 V prípade odstúpenia z vašej strany vrátime všetky platby, ktoré sme od vás obdŕžali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou všetkých dodatočných nákladov, ktoré vznikli na základe vašej voľby iného spôsobu dodania, ako je najlacnejší spôsob dodania, ktorý ponúkame my) bez zbytočného omeškania a v žiadnom prípade nie neskôr, ako do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Vrátenie platby bude realizované rovnakým spôsobom, aký ste použili vy pri úhrade za tovar, pokiaľ nebudete požadovať inak.


(a) V žiadnom prípade vám nevzniknú žiadne náklady v súvislosti s vrátením peňazí. Môžeme zdržať vrátenie peňazí do doby obdŕžania tovaru, alebo dokiaľ nepredložíte doklad o vrátení tovaru, podľa toho, čo nastane skôr.
4.2.2 Musíte vrátiť alebo doručiť tovar priamo k nám, bez zbytočného meškania a v žiadnom prípade nie neskôr ako do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy ste nás informovali o vašom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy. Danú lehotu dodržíte, ak predmetný tovar vrátite pred vypršaním uvedenej lehoty.
4.2.3 Budete zodpovedný za všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s vrátením tovaru.
4.2.4 Budete zodpovedný iba za znehodnotenie tovaru, ktoré vznikne v dôsledku narábania s tovarom v rozpore s jeho povahou, vlastnosťami a funkcionalitou.
4.3 Vzor odstúpenia od zmluvy
- Do pozornosti Svet Obálok Slovensko, Carrer Avinyonet 6, Vilafranca del Penedès, 08720, Barcelona, España; obchod@svetobalok.sk:
- Ja/my vás týmto informujeme (*) o mojom/našom zámere odstúpiť od mojej/našej (*) zmluvy o kúpe nasledujúcich tovarov / poskytnutí nasledujúcich služieb (*)
- Dátum objednania/prevzatia (*)
- meno klienta a používateľa alebo klientov a používateľov
- adresa klienta a používateľa alebo klientov a používateľov
- podpis klienta a používateľa alebo klientov a používateľov (platí iba pri papierovej verzii tohto formulára)
- Dátum

(*) Vymažte, ak je to potrebné.

4.4 Právo odstúpiť od zmluvy neplatí pri zmluvách, ktoré sa odvolávajú na:
(a) dodanie tovaru, ktorý bol evidentne prispôsobený alebo vyrobený podľa špecifikácií klienta alebo používateľa.
(b) dodanie tovaru, ktorý môže rýchlo znehodnotiť alebo exspirovať.
(c) Dodanie zapečateného tovaru, ktorý bol po doručení otvorený a tým pádom je nevhodný na vrátenie zo zdravotných a hygienických dôvodov.
(d) Dodanie zapečatených zvukových alebo video nahrávok, prípadne počítačových programov, ktoré klient alebo používateľ po doručení otvoril.
5. LICENCIA

5.1 Je povolené tlačiť a sťahovať časti tejto webovej stránky pre vlastné účely na základe nasledovného:
(a) žiadnym spôsobom sa nesmú meniť dokumenty alebo súvisiaca grafika na tejto webovej stránke;
(b) grafika na tejto webovej stránke sa nesmie používať oddelene od jej sprievodného textu ako aj
(c) všetky informácie o našom autorskom práve a obchodnej značke a takéto oznámenie o povolení používania sa musí uvádzať na všetkých kópiách.
5.2 Pokiaľ nie je uvedené inak, autorské právo a iné práva duševného vlastníctva na všetkých materiáloch na tejto webovej stránke (vrátane fotografií a grafických obrázkov) sú naším majetkom alebo majetkom poskytovateľa licencie. Pre účely týchto obchodných podmienok sa každé použitie úryvku z tejto webovej stránky iné ako v súlade s klauzulou 5.1 vyššie pre akýkoľvek iný účel, zakazuje. Ak porušíte niektorú z týchto obchodných podmienok, vaše právo používať túto webovú stránku sa automaticky končí a musíte okamžite zničiť všetky stiahnuté alebo vytlačené úryvky z tejto webovej stránky.
5.3 Podľa klauzuly 5.1 nesmie byť žiadna časť tejto webovej stránky reprodukovaná alebo uchovávaná na inej webovej stránke alebo súčasťou verejného alebo súkromného elektronického vyhľadávacieho systému alebo služby bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
5.4 Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v týchto obchodných podmienkach, sú vyhradené.

6. PRÍSTUP K SLUŽBE
6.1 Napriek snahe zabezpečiť, aby bola táto webová stránka normálne k dispozícii 24 hodín denne, nebudeme zodpovední, ak bude z nejakých dôvodov niekedy táto webová stránka nedostupná nejakú dobu.
6.2 Prístup k tejto webovej stránke môže byť dočasne prerušený a to bez oznámenia v prípade zlyhania systému, z dôvodu údržby alebo opravy, prípadne z dôvodov mimo našej kontroly.

7. MATERIÁL NÁVŠTEVNÍKA A SPRÁVANIE

7.1 Iné ako osobu identifikujúce informácie, na ktoré sa vzťahujú Pravidlá ochrany súkromia, napríklad nejaké materiály, ktoré šírite alebo zverejňujete na tejto webovej stránke, sa nebudú považovať za súkromné ani také, na ktoré sa vzťahujú vlastnícke práva. Nebudeme mať žiadne povinnosti v súvislosti s takýmito materiálmi. My a naši poverenci budú môcť voľne kopírovať, sprístupňovať, distribuovať, zlučovať a inak narábať s takýmito materiálmi a všetky dáta, obrázky, zvuky, texty a iné veci tu obsiahnuté pre všetky komerčné alebo nekomerčné účely.
7.2 Je zakázané zverejňovať alebo šíriť na tejto webovej stránke materiály, prípadne ich šíriť z nej, ak sú:
(a) ohrozujúce, hanlivé, obscénne, neslušné, poburujúce, urážlivé, pornografické, hrubé, náchylné k podnecovaniu rasovej nenávisti, diskriminačné, výhražné, škandalózne, štvavé, rúhavé, porušujúce sebadôveru, súkromie, alebo spôsobujúce zlosť alebo nepríjemnosť;
(b) na ktoré ste nezískali všetky potrebné povolenia a/alebo súhlasy;
(c) ktoré predstavujú správanie alebo podnecujú správanie, ktoré by sa dalo považovať za trestný čin, ktorým vzniká občianskoprávna zodpovednosť , alebo ktoré sú inak v rozpore so zákonom alebo porušujú práva tretej strany v Španielsku alebo v inej krajine na svete, alebo
(d) ktoré sú technicky škodlivé (najmä vrátane počítačových vírusov, logických bômb, trójskych koňov, ploštíc, škodlivých komponentov, narušených dát alebo iného zradného softvéru alebo škodlivých dát).
7.3 Nesmiete webovú stránku zneužiť (najmä čo sa týka nabúrania systému).
7.4 Budeme plne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, alebo konať podľa súdneho nariadenia vyžadujúceho alebo nariaďujúceho odhaliť identitu, alebo lokalizovať kohokoľvek, kto zverejňuje materiál porušujúci klauzuly 7.2 alebo 7.3.

8. LINKY NA INÉ STRÁNKY A AJ Z NICH

8.1 Linky na webové stránky tretích strán na tejto webovej stránke sa poskytujú výlučne pre vašu potrebu. Ak tieto linky použijete, opustíte túto webovú stránku. Nepreverili sme si všetky takéto webové stránky a nemáme kontrolu nad týmito webovými stránkami, ani za ne nie sme zodpovední, rovnako ako ani za ich obsah. Z toho dôvodu ich nepotvrdzujeme ani sa k ním nevyjadrujeme, čo sa týka ich obsahu, či následkom, ktoré môžu vzniknúť pri ich používaní. Ak sa rozhodnete pripojiť k niektorým z týchto webových stránok tretích strán prepojených s touto webovou stránkou, robíte tak výhradne na vlastné riziko.
8.2 Ak by ste sa chceli prepojiť s touto webovou stránkou, môžete tak urobiť jedine tak, že sa bez jej kopírovania prepojíte s domovskou podstránkou tejto webovej stránky za nasledujúcich podmienok:
(a) nebudete odstraňovať, skresľovať alebo inak pozmeňovať veľkosť alebo vzhľad loga Enveseur sl.;
(b) nebudete vytvárať rámcové, alebo iný prehliadacie alebo hraničné prostredie na tejto webovej stránke;
(c) žiadnym spôsobom nebudete naznačovať, že propagujeme iné produkty alebo služby, ako naše vlastné;
(d) nebudete nesprávne uvádzať váš vzťah s nami, ani o nás nebudete prezentovať žiadne iné nesprávne informácie;
(e) nebudete inak používať obchodné značky Enveseur sl. zobrazené na tejto webovej stránke, než na základe nášho výslovného písomného povolenia;
(f) nebudete sa prepájať zo stránky, ktorú nevlastníte a
(g) vaša webová stránka neobsahuje obsah, ktorý je nechutný, urážlivý alebo kontroverzný, porušujúci práva duševného vlastníctva alebo iné práva iných osôb, alebo inak nespĺňajúci všetku zákonnú legislatívu alebo predpisy.
Výslovne si vyhradzujeme právo zrušiť právo uvedené v tejto klauzule 8.2 kvôli porušeniu týchto podmienok a prijať také opatrenia, ktoré budeme považovať za primerané.
8.3 Plne nás odškodníte za každú stratu alebo škodu, ktorú spôsobíte nám alebo niektorej zo spoločností našej skupiny ako dôsledok porušenia klauzuly 8.2.


9. REGISTRÁCIA

9.1 Aby ste sa mohli zaregistrovať na www.svetobalok.sk, musíte mať viac ako 18 rokov.
9.2 Každá registrácia je len pre jedného používateľa. Nepovoľujeme vám zdieľať vaše používateľské meno a heslo s inou osobou, ani s viacerými používateľmi na sieti.
9.3 Máte zodpovednosť za bezpečnosť všetkých vydaných hesiel, a ak poznáte, alebo podozrievate niekoho, že pozná vaše heslo, mali by ste nás okamžite kontaktovať.
9.4 Môžeme pozastaviť alebo zrušiť vašu registráciu podľa nášho primeraného uváženia, alebo ak porušíte niektorú vašu povinnosť v týchto obchodných podmienkach.

10. ODMIETNUTIE

10.1 Aj keď sa snažíme zabezpečiť, aby boli informácie na tejto webovej stránke správne, negarantujeme presnosť a úplnosť materiálu obsiahnutého na tejto webovej stránke. Môžeme meniť materiál na tejto webovej stránke, prípadne produkty a ceny tu uvedené kedykoľvek a bez upozornenia. Materiál na tejto webovej stránke môže byť neaktuálny a nezaväzujeme sa tento materiál aktualizovať.
10.2 Materiál na tejto webovej stránke sa poskytuje "ako je" bez podmienok, záruk alebo iných podmienok akéhokoľvek druhu. Primerane maximálnemu rozsahu, ktorý povoľuje zákon vám poskytujeme túto webovú stránku na tom základe, že vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky, podmienky a iné podmienky (najmä vrátane podmienok s vyhovujúcou presnosťou, ktoré uvádza zákon, vhodnosti pre účel a používania primeranej starostlivosti a zručnosti), ktoré by mohli mať vplyv v súvislosti s touto webovou stránkou na tieto obchodné podmienky.

11. ZODPOVEDNOSŤ

11.1 My, každá iná strana (či už zaangažovaná do tvorby, produkcie, údržby alebo dodania tejto webovej stránky) a každá zo spoločností našej skupiny, funkcionári, riaditelia, zamestnanci, akcionári alebo ich zástupcovia vylučujú akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek množstvo alebo druh straty alebo škody, ktorú by ste mohli utrpieť vy alebo tretia strana (najmä vrátane priamej, trestnej alebo následnej straty alebo škody, alebo straty príjmu, ziskov, dobrého mena, dát, zmlúv, použitia peňazí, alebo škody alebo straty vyplývajúcej alebo spojenej nejakým spôsobom s prerušením obchodnej činnosti, či z civilných deliktov (najmä zanedbanie), zmluvy alebo inak) v súvislosti s touto webovou stránkou akýmkoľvek spôsobom alebo v súvislosti s používaním, nemožnosťou používať alebo následkami používania tejto webovej stránky, stránky prepojenej s touto webovou stránkou alebo materiálom na takýchto webových stránkach, vrátane straty alebo škody spôsobenej vírusmi, ktoré môžu napadnúť vaše počítačové zariadenie, softvér, dáta alebo iný majetok v dôsledku vášho pripojenia, používania alebo prehliadania tejto webovej stránky, alebo vášho sťahovania nejakého materiálu z tejto webovej stránky, alebo webových stránok prepojených s touto webovou stránkou.
11.2 Nič v týchto obchodných podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť za (i) smrť alebo osobné zrazenie spôsobené nedbalosťou (keďže túto podmienku definuje Zákon o neférových zmluvných podmienkach z roku 1977) ; (ii) podvod; (iii) nesprávne pochopenie, pokiaľ ide o zásadnú vec; alebo (iv) zodpovednosť, ktorú nie je možné vylúčiť alebo obmedziť podľa platnej legislatívy.
11.3 Ak vám používanie materiálu na tejto webovej stránke spôsobí potrebu údržby alebo opravy vybavenia, softvéru alebo dát, preberáte na seba všetky vzniknuté náklady.
11.4 Súhlasíte nás plne odškodniť, brániť nás a ochraňovať nás, našich funkcionárov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov pred vznikom škody alebo pred všetkými nárokmi, zodpovednosťou, škodami, stratou, nákladmi (vrátane oprávnených súdnych poplatkov), ktoré vzniknú z porušenia týchto obchodných podmienok z vašej strany, alebo z vášho používania tejto webovej stránky, alebo z jej používania inou osobou s uvedením vašich registračných údajov.

12. ROZHODUJÚCE PRÁVO A SÚDNA PRÍSLUŠNOSŤ

12.1 Tieto obchodné podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so španielskou legislatívou. Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmito obchodnými podmienkami, budú podliehať výlučnej jurisdikcii španielskych súdov.
12.2 Nezaručujeme sa, že materiály/položky na predaj na webovej stránke sú vhodné alebo k dispozícii na používanie mimo Španielska. Je zakázané navštevovať webovú stránku z teritórií, kde je jej obsah ilegálny alebo nezákonný. Ak navštívite túto webovú stránku z miesta mimo Španielska, robíte tak na vlastné riziko a ste zodpovedný za dodržiavanie miestnej legislatívy.


13. RÔZNE

13.1 Nesmiete postupovať, poskytovať povolenie alebo inak prevádzať žiadne zo svojich práv uvedených v týchto obchodných podmienkach.
13.2 Ak niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok bude niektorý súd kompetentnej jurisdikcie považovať za neplatné, neplatnosť tohto ustanovenia nebude ovplyvňovať platnosť zvyšných ustanovení, ktoré budú mať naďalej plnú platnosť a účinnosť.
13.3 Iba strany, ktorých sa tieto obchodné podmienky týkajú, si ich môžu vynucovať podľa Zákona o obchodných zmluvách (Práva tretích strán z roku 1999.